Today

Present Masters & Khalifs - Lights of the Tariqah


Janashin-e-Kiblah Alam, Shaykh-e-Tariqath, Khwajah-e-Khwajgaan


Hazrat Khwajah Pir Sufi Riaz Ahmed Aslami, Sajjada Nashin Darbar Alia Shadpur Sharif, Pakistan